ஞாயிறு, 27 மார்ச், 2022

சூரியோதயம்

 #1

“நன்றியுணர்வு  உதிக்கும் பொழுதில் 
போராட்டம் முடிவுக்கு வருகிறது.”
_Neale Donald Walsh


#2
"நம்பிக்கை என்பது சூரியன். 
அது ஒரு வெளிச்சம். ஒரு பேரார்வம். 
வாழ்க்கை மலர்வதற்கான அடிப்படை உந்து சக்தி. ”
_Daisaku Ikeda


#3
"ஒவ்வொரு கார்மேகத்திலும்

ஞாயிறு, 20 மார்ச், 2022

மன்னிப்பு

  #1

“அனைத்தையும் செய்து முடிக்கப் போதுமான நேரம் இருப்பதே இல்லை, 
ஆனால் 
அதிமுக்கியமானவற்றைச் செய்து முடிக்க எப்போதும் நேரம் இருக்கிறது.”
_Brian Tracy

#2
"நன்றியுடைய இதயத்தால்
அதிக அளவு ஆசிர்வாதங்களைப் பார்க்க முடிகிறது."


#3
"நீங்கள் மட்டுமே போதும். 

ஞாயிறு, 13 மார்ச், 2022

ஆதி சக்தி - மார்ச்.. மகளிர் தின மாதம்..

 #1

பெண்ணாக இருப்பதே ஓர் உயர்ந்த சக்தி. 
அதைக் கொண்டாடுங்கள்!

#2
ஒவ்வொரு வலிமை வாய்ந்த பெண்ணுக்குப் பின்னும் 
அவளுக்கு வேறு வாய்ப்புகளைத் தராத கதையொன்று இருக்கிறது.
_ Nakeia Homer.
#3
சற்று அவகாசம் எடுத்துக் கொண்டாலும் கூட, 
உனது ஒவ்வொரு பொறுப்பையும் 
புன்னகையுடன் கையாளுகிறாய்!

ஞாயிறு, 6 மார்ச், 2022

பந்தயம்

 பூனை பூனை பூனை

#1
உங்கள் தகுதிக்குக் குறைவான எதையும்
ஒப்புக் கொள்ளாதீர்கள்!
_Steve Maraboli


#2
சிறப்பாகக் கழியும் ஞாயிறானது 
ஒரு வாரத்திற்கான மனநிறைவைத் தந்து செல்லும்.


#3
கவலைப் படுவது என்பது 
உங்களுக்கு எதிராக

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blog Widget by LinkWithin