ஞாயிறு, 29 மே, 2022

அஞ்சாமை

 #1

"காத்திருக்கத் தகுதி வாய்ந்தவற்றிற்காக 
நீங்கள் காத்திருக்கவே வேண்டும்."
_ Craig Bruce


#2
"இயற்கையிடத்து இருக்கின்றது

ஞாயிறு, 8 மே, 2022

இலக்கு

என் வீட்டுத் தோட்டத்தில்.. - பாகம் 136
பறவை பார்ப்போம்.. - பாகம் 84
#1
“நம்பிக்கையுடன் இருங்கள், ஆனால் எதிர்பார்ப்பு வைக்காதீர்கள். 
முன்னேற்றத் திசையைப் பார்த்திருங்கள், ஆனால் காத்திருக்காதீர்கள்.”


#2
 “வையத்துள் உங்களுக்கான இடத்தை நீங்கள் கண்டடைவதில்லை, 
அதனைச் செதுக்குகின்றீர்கள்!”


#3
“பெரும்பாலான உங்கள் கேள்விகளுக்கு

ஞாயிறு, 1 மே, 2022

சுய மரியாதை

என் வீட்டுத் தோட்டத்தில்.. - பாகம் 135
பறவை பார்ப்போம்.. - பாகம் 83

#1
 “உங்களைக் குறித்த மற்றவர்களின் கருத்தைக் கொண்டு 
உங்கள் எல்லையை வரையறுக்காதீர்கள்.”

#2
“எப்போதும் எல்லாவற்றையும் தனிப்பட்ட முறையில் 
எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியதில்லை.  
மற்றவர்கள் உங்களைப் பற்றிக் கூறுவது 
அவர்களைப் பற்றிய பிரதிபலிப்பே அன்றி, 
உங்களைப் பற்றியதல்ல.”


#3
“உங்கள் பயங்களை நம்பாதீர்கள். 
அவற்றுக்கு

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blog Widget by LinkWithin