ஞாயிறு, 18 அக்டோபர், 2020

கண்ணிற்கு அணிகலம்

 என் வீட்டுத் தோட்டத்தில்.. - பாகம் (84) 

#1

“வாழ்க்கை நகர்ந்தபடி உள்ளது, ஆகையால் நகருவோம் நாமும்! ”

_ Spencer Johnson


#2

“வாழ்க்கை என்பது நம்மை நாம் அறிந்து கொள்வதல்ல.

ஞாயிறு, 11 அக்டோபர், 2020

புதிரும் தீர்வும்

  என் வீட்டுத் தோட்டத்தில்.. - பாகம் (83)  
#1
“நல்லிணக்கமும் 
சமமான நிலைப்பாடும் கொண்டிருக்கையில், 
வாழ்க்கை மலருகிறது.”
 _ Angie Karan Krezos

#2
"உங்களது வரையறையற்ற ஆற்றலுக்கு
எல்லை வகுக்காதீர்கள்!"


#3
“புதிரை விடவும்

ஞாயிறு, 4 அக்டோபர், 2020

உறுதியான அஸ்திவாரம்

  என் வீட்டுத் தோட்டத்தில்.. - பாகம் (82)  

#1

"நீங்கள் பலகாலம் விரும்பிய வாழ்க்கையை உருவாக்கும் வேளையில் எதுவும் உங்களை தடுத்து நிறுத்தாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்!"


#2

"வாழ்க்கை என்பது பிரச்சனைகளே இல்லாதிருப்பதன்று. வாழ்க்கை என்பது பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண்பது!"

_Tom Krause


#3

 "உச்சி என்பது இல்லை. அடைவதற்கு மேலும் உயரங்கள் உள்ளன!"

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blog Widget by LinkWithin